ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายยุกตดม โมสูงเนินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2เกษียณอายุ 
2นางสุดาพร ธัญพิชชาพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2เกษียณอายุ 
3นางสาวกาญจนา ปาลีบ้านต้นผึ้งเกษียณอายุ 
4นายสุเทพ เทพพู่ทองบ้านฮ่อมต้อเกษียณอายุ 
5นางสาวสุภิลักษณ์ ฉัพพรรณรัตน์บ้านม่วงโตนเกษียณอายุ 
6นายสรัญ ปินทุกาศบ้านหนองสูนเกษียณอายุ 
7นายศฤงคาร นันทะชัยบ้านก้อจัดสรรเกษียณอายุ 
8นายเจริญ โพธิรักษ์บ้านนาเลี่ยงเกษียณอายุ 
9นางพัตร์พิมล อนุนิวัฒน์บ้านนาเลี่ยงเกษียณอายุ 
10นางกัลยกร ก่อเจดีย์บ้านห้วยต้มเกษียณอายุ 
11นายบุญชวน จันหนิ้วบ้านแม่หว่างเกษียณอายุ 
12นางอำพร ไชยาพันธุ์บ้านปางเกษียณอายุ 
13นางสมศรี ทองขาวบ้านปางเกษียณอายุ 
14นางรพีพรรณ ตันติวงศ์บ้านห้วยบงเกษียณอายุ 
15นายชัยรัตน์ ประกอบกิจบ้านห้วยหญ้าไซเกษียณอายุ 
16นางสาวอักษร คำวงค์ษาบ้านปวงคำเกษียณอายุ 
17นายมนัส นันทะจันทร์บ้านโฮ่งเกษียณอายุ 
18นางอุทุมพร ทองล้วนอนุบาลวังดินเกษียณอายุ 
19นางนภัสวรรณ เทพพู่ทองอนุบาลวังดินเกษียณอายุ 
20นายธีระทัศน์ มาละอินทร์บ้านแม่เทยเกษียณอายุ 
21นางนงลักษณ์ ต๊ะศรีชุมชนบ้านแม่ตืนเกษียณอายุ 
22นางธัญญา วงษ์พันธ์บ้านวังมนเกษียณอายุ 
23นางโนรี อดออมบ้านสันป่าสักเกษียณอายุ 
24นางเสาวคนธ์ ปัญญาบ้านดงสักงามเกษียณอายุ 
25นางจุฑารัตน์ จันสมบ้านห้วยแหนเกษียณอายุ 
26นางเกษร วงศ์ปาลีย์บ้านห้วยแหนเกษียณอายุ 
27นายเชาว์ไชยเชษฐ์ ไชยพูนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์เกษียณอายุ 
28นางสาวสุพัฒนา ยะจอมบ้านห้วยห้าเกษียณอายุ 
29นางรัตติยา ทะสุใจบ้านห้วยน้ำดิบเกษียณอายุ 
30นางเสาวคนธ์ นันทขว้างบ้านเหล่ายาวเกษียณอายุ 
31นางอารี ศรีสง่าบ้านเหล่ายาวเกษียณอายุ 
32นางธณัฏฐา ทองวิเชียรบ้านม่วงโตนเกษียณอายุ 
33นางพิกุล ปัญญาคำบ้านสันปูเลยเกษียณอายุ 
34นางรุจาภา กีรัตนสุวรรณบ้านสันปูเลยเกษียณอายุ 
35นางทัศนา อุณหนันท์บ้านหนองสูนเกษียณอายุ 
36นางสุวิมล พุ่มอิ่มวัดวังหลวงเกษียณอายุ 
37นางลำดวน ส่างหลวงบ้านห้วยหละเกษียณอายุ 
38นางนงคราญ สุนิลหงษ์บ้านห้วยหละเกษียณอายุ 
39นางนงคราญ สุธรรมบ้านห้วยแทงเกษียณอายุ 
40นายอุดม ยศเมาบ้านห้วยไร่เกษียณอายุ 
41นางสาวถนอมศรี หล้าเต็นสามัคคีศรีวิชัยเกษียณอายุ 
42นางพัสดี วิรัชพินทุวัดหนองยวงเกษียณอายุ 
43นายวิลาศ แก้วทันใจวัดวังสะแกงเกษียณอายุ 
44นางสุพิน ประเสริฐพงค์บ้านปวงคำเกษียณอายุ 
45นางสังวาลย์ แย้มศรีเกียรติกุลบ้านท่าช้างเกษียณอายุ 
46นายชัชวาลย์ อุดดงบ้านท่าช้างเกษียณอายุ 
47นางลำเจียก รุณผาบวัดบ้านดงเกษียณอายุ 
48นายชัชชัย ตาสุภาบ้านห้วยไร่เกษียณอายุ 
49นายบุญยืน ปันทนันท์บ้านป่าจี้เกษียณอายุ 
50นางสายฝน มณีทองบ้านห้วยต้มถึงแก่กรรม 
51นายอุดร ธาตุอาภรณ์บ้านห้วยแหนลาออกจากราชการ