ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายฐนกร ดวงเนตรบ้านก้อจัดสรรสพป ลำพูน เขต 1 โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ
2นายวีรยุทธ์ จิตรปราณีบ้านท่าหลุกสพป ลำพูน เขต1 โรงเรียนบ้านแม่เมย
3นายกิตติ ปานมีบ้านปวงคำสพม 35 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
4นางสาวแจ่มจันทร์ วงศ์ต๊ะบ้านห้วยบงลาออกจากราชการ 
5นางแอนนา เหล็กตั๋วบ้านแม่กองวะสพป ลำพูน เขต1 โรงเรียนบ้านดอยคำ
6นางคัทลียา ธิวงษาบ้านแม่ลานสพป ลำพูน เขต 1 โรงเรียนอนุบาลลำพูน
7นางสาวนงลักษณ์ อุตมะโชคบ้านแม่หว่างสพป ลำพูน เขต 2 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง
8นางสุรัชฎา ทิพย์ชูบ้านโป่งแดงสพป ลำพูน เขต1 โรงเรียนวัดต้นโชค
9นางจงรักษ์ ทัศนีย์คติบ้านห้วยต้มสพป ลำพูน เขต1 โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย
10นางสาวิตรี อินแถลงบ้านนากลางสพป ลำพูน เขต1 โรงเรียนบ้านจำบอน
11นางจิดาภา ประภาวิลัยบ้านห้วยต้มสพป ลำพูน เขต1 โรงเรียนอนุบาลลำพูน