ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางวาสนา ภูผาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2สพป เชียงใหม่ เขต 1 สพฐ
2นางสาวสายชล ศรีจันทร์ดรชุมชนบ้านป่าไผ่ลาออกจากราชการ 
3นายมนตรี ทองอรุณศรีสามัคคีศรีวิชัยโรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป ลำพูน เขต 1
4นางสาวทิพวรรณ ชัยสมภารบ้านโป่งแดงโรงเรียนบ้านร้องเรือ สพป ลำพูน เขต 1
5นางตาบทิพย์ ปรีชานุกูลบ้านสันป่าสักโรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา สพป ลำพูน เขต 1
6นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2สพป ลำพูน เขต 1 สพฐ