รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ 053591353 
103ไทยรัฐวิทยา ๔๘นายสมบูรณ์ ติ๊บเตปิน 053578031 
104บ้านดอยแดนนายวิชิต จอมทัน 053595229 
106บ้านป่าพลูนายไพโรจน์ ใจเตี้ย   
107บ้านม่วงโตนนางสาวสุภิลักษณ์ ฉัพพรรณรัตน์ 053591337 
108บ้านแม่หาดนายฤทธิ์ ตาโล๊ะ 053565403 
109บ้านศรีเตี้ยนายอภิชาติ แสนเรือน 053573633 
110บ้านสันเจดีย์  053980495 
111บ้านสันปูเลยนายธนินทร์ นันทขว้าง 053578589 
112บ้านหนองเขียดนายอมรศักดิ์ ทองคลี่ 053826402 
113บ้านหนองปลาสะวายนายจำรัส มูลรัตน์ 053987078 
114บ้านหนองสูนนายสรัญ ปินทุกาศ 053978011 
115บ้านห้วยกานนายชิตพล เตจ๊ะ 053591331 
116บ้านห้วยแทง  053591338 
117บ้านห้วยน้ำดิบนายไตรรงค์ บุตรนุชิต 053591336 
118บ้านห้วยแพ่งนายพิเชษฐ์ บุญสุ 053980425 
119บ้านห้วยหละนายนิรัญ เหลืองอร่าม 053567043 
120บ้านห้วยห้านายอุทัย จิกยอง 053591334 
121บ้านเหล่ายาวนายนิคม พรหมอนันต์ 053980042 
122บ้านโฮ่งศีลาภรณ์นายวิทยา ยะปัญญา 053591332 
123วัดวังหลวงนายอำนาจ ทองจีน 053824537 
202ชุมชนบ้านป่าไผ่นายมานิตย์ วงศ์คำตัน 053536237 
203ชุมชนบ้านแม่ตืนนายนราวิชญ บวรบุญฤทธิ์ 053509081 
204ชุมชนบ้านวังดินนายจรินทร์ ศรีสุวรรณ 053979813 
205บ้านก้อจัดสรร    
206บ้านดงสักงาม  053570219 
207บ้านนากลางนายชนะชัย เหลืองอ่อน 053540024 
208บ้านนาทราย  053565348 
209บ้านนาเลี่ยงว่าที่ร้อยตรีอานนท์ หล้าหนัก 053565346 
210บ้านบวกนายกำพล วงศ์บุญมา 053567068 
211บ้านปวงคำนายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ 053979300 
212บ้านป่าคา  053540020 
213บ้านปาง  053565402 
214บ้านปางส้าน  053565338 
215บ้านป่าจี้นายกิตติ ปานมี 053979295 
216บ้านปู  053540023 
217บ้านผาต้าย  053540028 
218บ้านผาลาดนายปฏิญาณ บุญมา 053565342 
219บ้านม่วงสามปีนางพัชรา วงศ์คำตัน 053979485 
220บ้านแม่กองวะ  053540027 
221บ้านแม่จ๋อง  053565349 
222บ้านแม่เทยนายธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล 053509383 
223บ้านแม่แนต  053509461 
224บ้านแม่ป้อกนายนพดล รัตนปัญญา 053565340 
225บ้านแม่ป้อกใน  053540025 
226บ้านแม่ลานนายดิษยุทธ์ บัวจูม 053518135 
227บ้านแม่หว่างนายธีระศักดิ์ โชติกวิรัชกิจ 053567081 
228บ้านแม่อีไฮ  053565405 
229บ้านไร่  053565339 
230บ้านลี้  053979829 
231บ้านวงศ์ษาพัฒนา  053540029 
232บ้านวังมน  053509275 
233บ้านสันป่าสัก  053536150 
234บ้านสันวิไลนายธนวินท์ มหาพรหม 053509229 
235บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว  053540021 
236บ้านหล่ายท่านายสง่า แก้วสร้อย 053567060 
237บ้านห้วยต้มนายวรเชษฐ์ ค่วยเทศ 053518048 
238บ้านห้วยบงนายศรีสมพร จำศรี 053565398 
239บ้านห้วยศาลา  053565341 
240บ้านห้วยหญ้าไซนายจงกล เสนา 053565337 
241บ้านห้วยแหนนายประพาส วงศ์ศรีใส 053570183 
242บ้านฮ่อมต้อนายสุเทพ เทพพู่ทอง 053570260 
243บ้านฮั่วนายจำนง อุประโจง 053565343 
244บ้านโฮ่งนายชาตรี นามคุณ 053979580 
302บ้านดอนมูลนายณัฐนนท์ ศรีกิตตินนท์ 053596019 
303บ้านทุ่งข้าวหางนายฐนกร ดวงเนตร 053540006 
305บ้านทุ่งหัวช้าง  053975129 
306บ้านปวง  053596018 
307บ้านโป่งแดงนายวุฒิไกร ชัยสิทธิ์ 053540009 
308บ้านแม่บอน  053540011 
309บ้านแม่ปันเดง  053540008 
310บ้านแม่แสม    
311บ้านไม้ตะเคียน  053518076 
312บ้านไม้สลี  053518075 
313บ้านหนองหลัก  053518084 
314บ้านห้วยงูสิงห์  053518174 
315บ้านห้วยปิงนายเวชยันต์ นันทมิตร 053596259 
316บ้านห้วยโป่ง  053504010 
317บ้านห้วยไร่  053518204 
318บ้านห้วยห้าง  053518205 
319สามัคคีศรีวิชัยนายศักดิ์สุรีย์ ศรีคำ 053518136 
320บ้านดงนางสาววันเพ็ญ อินต๊ะขัติย์ 053975205 
401บ้านต้นผึ้งนางสาวกาญจนา ปาลี 053504958 
402บ้านท่าช้างนายไพจิตร พายุมั่ง 053500121 
403บ้านท่าหลุก  053504128 
404บ้านล้องเครือกวาวนางสายสิน เสวกวรรณ์ 095606354 
406บ้านห้วยปันจ๊อยนายสมพล หล้าเต็น 053504825 
407บ้านเหล่าดู่  053504824 
408วัดบ้านดงนายเทวฤทธิ์ ตรียาวรรณ์ 053504956 
409วัดบ้านเวียงหนองล่องนางสาวสกุณา นันธะชัยเดชากุล 053504936 
410วัดร้องธารนางสาวปียานันต์ บุญธิมา 053504989 
411วัดวังสะแกงนางจรีย์พร วงษ์กระสันต์ 053586097 
412วัดหนองยวงนายประสิทธิ์ มั่นจรรยา 053505006 
413วัดเหล่าปงเสือ  053505021